La junta de l’AMPA convoca als seus socis el dimarts 5 de novembre de
2019 a les 17.30 hores en primera convocatòria i a les 18.00 hores en
segona, al Saló d’Actes del pavelló de Direcció del Col·legi, d’acord
amb el següent

ORDRE DEL DIA

1-      LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ÚLTIMA ASSEMBLEA
GENERAL.

2-      PRESENTACIÓ MEMÒRIA ANUAL DEL CURS 2018-2019.

3-      PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTAT DE COMPTES DEL CURS
2018-2019.

4-      APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI DE COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA
(CARREC DE VICE-PRESIDENT)

5-      INFORMACIÓ SOBRE CANVIS A LA GESTIÓ ECONÒMICA DE L’AMPA (entre
d’altres, descomptes).

6- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DEL PRESSUPOST
PEL CURS 2019-2020.

7- PRECS I PREGUNTES.