El curs 2019-20 ja ha començat i amb novetats al currículum de Batxillerat. La robòtica i el disseny amb AutoCAD s’han unit en una mateixa matèria optativa pels alumnes del primer curs d’aquesta etapa. L’objectiu és que els continguts d’ambdues parts de l’assignatura es complementin en el disseny i desenvolupament d’experiments.

Els nous continguts de robòtica permetran ampliar els coneixements adquirits a l’etapa de Secundària. A més a més, s’han estructurat per aprendre a dissenyar i avaluar experiments relacionats amb la física i altres disciplines d’àmbit cientificotecnològic. En conseqüència, el currículum de la robòtica està lligat, en bona part, al currículum de física.

Els alumnes hauran de programar codis, utilitzar diferents tipus de sensors, dissenyar estructures, recollir dades i extreure’n conclusions. El treball a l’aula serà, en alguns casos, treball individual. Però, per dissenyar i verificar certs experiments caldrà treballar cooperativament en petits grups.