Educació secundària

A l’ESO treballem activament perquè els nois i les noies siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè es puguin desenvolupar integralment com a persones.

La finalitat de l’ESO és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic; consolidar en ells hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats; formar-los perquè assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets i preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i per a la seva inserció laboral.

Des del col·legi La Salle Tarragona, a més d’aquest, tenim com a objectiu important i diferenciador la formació integral de l’alumne, des de una visió cristiana de la vida.

Programes específics a La Salle Tarragona

Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que aporta una millora significativa de l’aprenentatge de tots els alumnes que s’impliquen en ell, en termes de:

  • Motivació per la tasca
  • Actituds d’implicació i d’iniciativa
  • Grau de comprensió del que es fa i del perquè es fa
  • Volum de treball realitzat
  • Qualitat del mateix
  • Grau de domini de procediments i conceptes
  • Relació social en l’aprenentatge

L'aprenentatge de l'anglès

Dins el pla de millora de l’anglès, les assignatures de Naturals i Música a 1r i 2n d’ESO s’imparteixen íntegrament en anglès. Al mateix temps, hi ha una hora de Naturals en anglès a 3r d’ESO, i una hora de Socials en anglès de 1r a 4t d’ESO. També es mantenen les tres hores complementàries en anglès en tots els cursos, on els alumnes treballen aspectes de l’speaking, reading, listening i es preparen per als exàmens de Cambrige.

Alemany

Els alumnes de 1r d’ESO poden escollir l’Alemany com a primera llengua estrangera, sempre i quan demostrin un alt nivell d’anglès, i cursar-la fins a 4t d’ESO. Tot i així, també s’ofereix aquest idioma com a assignatura optativa a 4t d’ESO.

Robòtica

Aplicació de la Robòtica dins l’assignatura de Tecnologia des de 1r fins a 4t d’ESO. Es fan grups desdoblats per un major aprofitament de les classes, excepte a 4t d’ESO on el caràcter de l’assignatura és d’optativa.

*Segons el full de ruta establert, està previst que el curs 23-24 arribi l’NCA a les aules de Secundària.
Els programes pedagògics propis d’aquesta etapa s’integraran als moments d’aprenentatge.

Programes pedagògics propis de Secundària